சிவபுராணம் பாடல் வரிகள் வரிகளுடன் (Sivapuranam with Tamil Lyrics)

திருச்சிற்றம்பலம்

நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்க
இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க
கோகழி ஆண்ட குருமணிதன் தாள் வாழ்க
ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க
ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க 5

வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவெல்க
பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க
புறந்தார்க்குச் சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க
கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க
சிரம்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க 10

ஈசன் அடிபோற்றி எந்தை அடிபோற்றி
தேசன் அடிபோற்றி சிவன் சேவடி போற்றி
நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி
மாயப் பிறப்பு அறுக்கும் மன்னன் அடி போற்றி
சீரார் பெருந்துறை நம் தேவன் அடி போற்றி 15

ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி
சிவன் அவன் என்சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கிச்
சிந்தை மகிழச் சிவ புராணம் தன்னை
முந்தை வினைமுழுதும் ஓய உரைப்பன் யான் 20

கண் நுதலான் தன்கருணைக் கண்காட்ட வந்து எய்தி
எண்ணுதற்கு எட்டா எழில் ஆர்கழல் இறைஞ்சி
விண் நிறைந்தும் மண் நிறைந்தும் மிக்காய், விளங்கு ஒளியாய்,
எண் இறந்த எல்லை இலாதானே நின் பெரும்சீர்
பொல்லா வினையேன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன் 25

புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல் விருகமாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல் அசுரர் ஆகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லாஅ நின்ற இத் தாவர சங்கமத்துள் 30

எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன், எம்பெருமான்
மெய்யே உன் பொன் அடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன்
உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற
மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள்
ஐயா எனவோங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே 35

வெய்யாய், தணியாய், இயமானனாம் விமலா
பொய் ஆயின எல்லாம் போய் அகல வந்தருளி
மெய் ஞானம் ஆகி மிளிர் கின்ற மெய்ச் சுடரே
எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே
அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே 40

ஆக்கம் அளவு இறுதி இல்லாய், அனைத்து உலகும்
ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய்
போக்குவாய் என்னைப் புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பின்
நாற்றத்தின் நேரியாய், சேயாய், நணியானே
மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே 45

கறந்த பால் கன்னலொடு நெய்கலந்தாற் போலச்
சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேன்ஊறி நின்று
பிறந்த பிறப்பு அறுக்கும் எங்கள் பெருமான்
நிறங்கள் ஓர் ஐந்து உடையாய், விண்ணோர்கள் ஏத்த
மறைந்திருந்தாய், எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை 50

மறைந்திட மூடிய மாய இருளை
அறம்பாவம் என்னும் அரும் கயிற்றால் கட்டி
புறம்தோல் போர்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி,
மலம் சோரும் ஒன்பது வாயில் குடிலை
மலங்கப் புலன் ஐந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய, 55

விலங்கு மனத்தால், விமலா உனக்கு
கலந்த அன்பாகிக் கசிந்து உள் உருகும்
நலம் தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி
நிலம் தன்மேல் வந்து அருளி நீள்கழல்கள் காட்டி,
நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்குத் 60

தாயிற் சிறந்த தயா ஆன தத்துவனே
மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே
தேசனே தேன் ஆர்அமுதே சிவபுரானே
பாசமாம் பற்று அறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியனே
நேச அருள்புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெடப் 65

பேராது நின்ற பெருங்கருணைப் போராறே
ஆரா அமுதே அளவிலாப் பெம்மானே
ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே
நீராய் உருக்கி என் ஆருயிராய் நின்றானே
இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே 70

அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் இல்லையுமாய்
சோதியனே துன்னிருளே தோன்றாப் பெருமையனே
ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே
ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே
கூர்த்த மெய் ஞானத்தால் கொண்டு உணர்வார் தம்கருத்தில் 75

நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண் உணர்வே
போக்கும் வரவும் புணர்வும் இலாப் புண்ணியனே
காக்கும் என் காவலனே காண்பரிய பேர் ஒளியே
ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தா மிக்காய் நின்ற
தோற்றச் சுடர் ஒளியாய்ச் சொல்லாத நுண் உணர்வாய் 80

மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்து அறிவாம்
தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனை உள்
ஊற்றான உண்ணார் அமுதே உடையானே
வேற்று விகார விடக்கு உடம்பின் உள்கிடப்ப
ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனே ஓ என்று என்று 85

போற்றிப் புகழ்ந்திருந்து பொய்கெட்டு மெய் ஆனார்
மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே
கள்ளப் புலக்குரம்பைக் கட்டு அழிக்க வல்லானே
நள் இருளில் நட்டம் பயின்று ஆடும் நாதனே
தில்லை உள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே 90

அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று
சொல்லற்கு அரியானைச் சொல்லித் திருவடிக்கீழ்
சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார்
செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவன் அடிக்கீழ்ப்
பல்லோரும் ஏத்தப் பணிந்து. 95

Posted in Devotional, Shiva, Spiritual | Leave a comment

Sivapuranam Lyrics in English for Non-Tamil Readers

Namatchivaya Vaazhgha, Naadhan Thaal Vaazhgha,

ImaiPozhudhum  YenNenjil  Neenghadhaan Thaal Vaazhgha

Khokazhi Aanda GuruManidhan Thaal Vaazhgha,

Agaamum AagiNindru Annippaan Thaal Vaazhgha,

Yegan Anegan Iraivan Adi Vaazhgha(1-5)

 

Vhegan  Kheduthuaanda  Vhendhanadi  Velgha,

Pirapparukkum PinjNyaganThan  PeiKhazhalgal Velgha,

Purathaarkku  Seiyon Than Poongkhazhalgal Velgha,

Karangkuvivaar UlMagizhung Khonkhazhalgal Velgha,

Sirangkuvivaar Ongkuvikum Seerhon KhazhalVelgha.(6-10)

 

Eesan Adi Potri, Yendhai Adi Potri,

Dhesanadi Potri, Sivan Sevadi Potri,

NeYathey Nindra Nimalanadi Potri,

Maya PirappuArukkum Mannanadi Potri,

Seeraar  Perumthurai Num Dhevanadi Potri(11-15)

 

Aaradha Inbam Arulum Malai Potri,

Sivan Avan Yen Sindhaiyul Nindra Adhanaal,

Avan Arulaley Avan Thaal Vanangi,

Sindhai Magizha Sivapuranam Thannai,

Mundhai Vinai Muzhudhum  Oaiya Uraippan Yaan.(16-20)

 Kann Nudhalaan ThanKarunai KannKaata Vandhu Eydhi,

YennuDharku Yettaah Yezhil AarKazhal Irainji,

Vin Niraindhu, Mann Nirandhu Mikkaai Vilangu Oliyaai,

Yenn Irandha  Yellai Ilathaane  Nin PerumSeer,

Pollaa Vinai Yen PugazhuMaaru Ondru Ariyen.(21-25)

 

Pullaagi Poodaai Puzhuvaai Maramagi,

Pal Virugaamagi Paravaiyaai Pambagi,

Kallaai Manidharai Peiyai Ghanangalai,

Vall Asurar Aagi Munivaraai Dhevaraai,

Sellaah Nindra Ith Thaavara Sanghamathull,

Yellah Pirappum Pirandhu Ilaithen YumPerumaan.(26-31)

 

Meiyey  Unn Ponn Adigal Kandu Indru Veedu Uhtren,

Uyya Yen Ullathuul Ongaaramai Nindra,

Meiyya Vimala Vidaipaaga Vhedhangal,

Iyya YenaVohngi Aazhndhu  Agandra Nunniyaney (32-35)

 

Veiyaai Thaniyaai Eyamaana NaamVimala,

Poiyah Yina Ellam Poih Agala VandhAruli,

Mei Gnyanam Aagi Milir Gindra Mei Sudarey,

YenGnyanam Illladhen Inba Perumaane,

AnGynanam Thannai Agalvikkum Nal Arivey.  (36-40)

 

Aakkum Alavu Iruthi Illaai Anaithulagum,

Aakkuvaai, Kaapaai, Azhippaai, Arul Tharuvaai,

Pokkuvaai, Yennai Puguvippaai  Nin Thozhumbin,

Naarthathin Neyriyaai Seyaai, Naniyaaney,

Maartrum Manam Kazhiya Nindra  Maraiyoney . (41-45)

 

Karandha Paal Kannalhodu Nhei Kalandharth Polah,

SirandhAdiyar Sindhanaiyul TheynOori Nindru,

Pirandha Pirappu Arukkum Yenghal Perumaane,

Niranghal Ohr Iynndhu Uhdayaai, Vinnorghal Yetha,

Maraindhu Irundhai, YumPerumaan ValvinaiYen Thannai,

 

Maraindhida Moodiya MayaIrulai,

AramPavam Yennum Arum Kayirtraal Katti,

PuramThol Porthuu Yengum Puzhu Azhukku Moodi,

Malam Soorum Onebadhu Vaiyir Kudilai,

Malanga Pulan Eyendhum Vanjanaiyai  Seiyah(46-55)

Vilangu Manathaal Vimalah Unakku,

Kalandha Anbaagi Kasindhu Ul Urugum,

Nalam Thaan Iladha  SiriYerkku Nalgi,

Nilam ThanMel VandhuAruli NeelKazhalgal Kaatti,

Naayirh Kadaiyaai Kidandha AdiYerkku,

Thaayirh Sirandha DhayaVaana Thathuvaney (56-61)

 

Maasatrah Sothi Malarndha  MalarChudarey,

Dhesaney Theynaar Amudhey Sivapuraney,

Paasamaam  PatruAruthu Paarikkum Aariyaney,

Nesa ArulPurindhu Nenjil Vanjam Kedah,

Peraadhu Nindrah PerungKarunai PehRaarey.(62-66)

Aaraah  Amudhey, Alavilhaah Pemmaane,

Oraadhaar Ullathu Olikkum Oliyaane,

Neeraai Uruukki  Yen AarUyiraai  Nindraaney,

Inbamum  Thunbamum Illaane, Ullaane. (67-70)

 

Anbarukku Anbane, Yavaiyumaai, Allaiyumaai,

Sothiyane ThunnIruley, Thondrah Perumaiyaney,

Aadhiyaney Andham NaduVaagi Al-laaney,

Eerthu Yennai AatKonda Yendhai Perumaane,

Koortha Mei Gynanthaal Kondu Unarvaar ThamKaruthin, (75)

Nhokkariya  Nhokke Nunukkariya  NunUnarvey

Pokkum Varavum Punarvum Illaah Punniyaney,

Kaakkum Yen Kavalaney, Kaanbariya PerOliyey,

AatruInba Vellamey Athaah Mikkaai Nindra,

Thotrah Sudar Oliyaai Solladha NunUnarvaai. (77-80)

 Maatramaam Vaiyagathin VevhVerey Vandhu Arivaam,

Thehtraney, Thehtra  Thelivey Yen Sindhanai Ull,

Ootraanaa Unnaar Amudhey, Udaiyaaney,

Vehtru Vighara  Vidaku Udambin UllKidapa,

Aahtren Yum Ayyah Araney Oh YendruYendru.

Potri Pugahndhirundhu  PoiKehttu Mei Aanaar  (81-86)

 

Mehtu Ingu Vandhu VinayPiravi Saraamey,

Kallah PulahKurambai KattuAzhikaa  ValLaaney,

Null Irulil Nuttam Payindru Aadum Naadhaney,

Thillai Ull Koothaney, Thenppaandi Naattaney.(87-90)

 

Allal Piravi Arupaaney Oh Endru,

Sollarkku Ariyaanai Solli ThiruvadiKeezh,

Solliya Paatin Porul Unarndhu  Solluvaar,

Selvar SivaPurathin Ullaar Sivan AdiKeezh,

Pallorum Yetha  Panidhu.

 

Posted in Devotional, Shiva, Spiritual | Leave a comment

ஓம் நமசிவய – Om NamaSivaya Ascii Art – Zoom and See for the Mantra

ஓம் நமசிவய – Om NamaSivaya Ascii Art – Zoom and See for the Mantra

Download links below

Image Version http://www.marskarthik.com/ascii/OmNamaSivaya1.jpg

HTML Version http://www.marskarthik.com/ascii/OmNamaSivaya1.html

 

Posted in Devotional, Shiva, Spiritual | Leave a comment

8D Audio – சிவ பஞ்சாட்சரம் – யாழ் சிவயநம பாடல் – Shiva Panjatcharam

ஓம் சிவயநம – யநமசிவ – மசிவயந – வயநமசி – நமசிவய

Om SivayaNama – YaNamaSiva – MaSivaYana – VayaNaMasi – NamaSivaYa

#panjatcharam #Marskarthik #SivayaNama #YaNamaSiva #MaSivaYana #VayaNaMasi #NamaSivaYa #பஞ்சாட்சரம் #சிவயநம

 

Posted in Devotional, Shiva | Leave a comment

Relaxing Flute in a forest with river and birds sounds in background (MarskarthiK)

Need some background music for working from home or need some deep relaxation or need some music for your yoga workouts or need some powernap music then listen to Relaxing Flute in a forest with river and birds sounds in background. Adjust your volume according to your needs.

 

Note: Use alarm timer to wake you up if you are using this for Powernap.

 

Posted in InnerSoulTherapy | Leave a comment

Third Eye Stimulation – Pineal Gland Activation (MarskarthiK)

Pineal stimulation occurs Instantly with each meditation. It should take about 10 days to fully open the third eye (pineal gland). The third eye serves as a connection to a higher realm, to a core of infinite knowledge, inspiration, and energy.

What does awakening the Third Eye do?

You May Become Fearless. Sometimes, people report a fearlessness associated with opening your third eye chakra, as they have a sense of being invincible or super-human. The opening of the third eye can be deeply empowering, and with this empowerment often comes a dramatic increase in self-confidence.

What are the signs of third eye opening?

Here are five signs your third eye is opening:

  • A dull sensation of pressure between the eyebrows. …
  • Increased foresight. …
  • Prone to light sensitivity. …
  • A feeling of gradual and continual change. …
  • Increased headaches.

How can I stimulate my third eye?

A “third eye meditation” might look something like this:

  1. Sit in a comfortable, relaxed posture.
  2. Close your eyes or lower your eyelids.
  3. Allow your breath to become deep and slow. (Meaning don’t force your breath; just watch it. …
  4. Rest your attention on the third eye region just above and between your two eyes.

What happens when pineal gland is activated?

When the hypothalamus receives information about the presence or absence of light, it signals the pineal gland to activate and to start or inhibit cortisol and melatonin production. … Light shining on any part of the body can be detected, signaling the SCN and pineal gland to shut down melatonin production.

 

 

 

 

Posted in InnerSoulTherapy | Tagged , , , | Leave a comment

Enable SSH Root login in Linux

You need to edit /etc/ssh/sshd_config, and change PermitRootLogin to yes

PermitRootLogin yes

Also change StrictModes to no

StrictModes no

Then reload SSH:

service ssh reload
Posted in Linux | Leave a comment

Enable root access in Ubuntu

To enable the Ubuntu root account, first we need to set up password for the root user.

sudo passwd root

Then unlock the root account

sudo passwd -u root

Posted in Linux, Ubuntu | Leave a comment

Server Hardening Linux Applications

OS Harden
sysctl -w net.ipv4.ip_default_ttl=128 (changed it right then)

and add

net.ipv4.ip_default_ttl = 128 to /etc/sysctl.conf (so it applys at reboot)

______________________________________________________

APACHE AND PHP

ServerSignature Off
ServerTokens Prod

ServerTokens Prod[uctOnly]
Server sends (e.g.): Server: Apache
ServerTokens Major
Server sends (e.g.): Server: Apache/2
ServerTokens Minor
Server sends (e.g.): Server: Apache/2.0
ServerTokens Min[imal]
Server sends (e.g.): Server: Apache/2.0.41
ServerTokens OS
Server sends (e.g.): Server: Apache/2.0.41 (Unix)
ServerTokens Full (or not specified)
Server sends (e.g.): Server: Apache/2.0.41 (Unix) PHP/4.2.2 MyMod/1.2

Hide Apache Information

To hide the information, add the following two apache directives in Apache configuration file /etc/apache2/apache2.conf

ServerTokens ProductOnly

ServerSignature Off

Now you need to restart your web server using the following command

#/etc/init.d/apache2 restart

Now the output for apache header looks like below

Server: Apache

Hide PHP Version Details

If you want to hide the PHP version you need to edit the /etc/php4/apache/php.ini(For php4 users) file and /etc/php5/apache/php.ini (For php5 users)

Change the following option

expose_php On

to

expose_php Off

Now you need to restart your web server using the following command

#/etc/init.d/apache2 restart

After making this change PHP will no longer add it’s signature to the web server header.

If you are running php from cli against a php file, the output is a html file (as seen by a browser). In some distributions (like Debian) the php-cli is controlled by a different php.ini file (/etc/php[4,5]/cli/php.ini).

______________________________________________________

SQUID

disable cache admin email address
change visible_hostname BlahBlahBlah!!!
change unique_hostname BlahBlahBlah!!!
To disable version info on error pages and http header
httpd_suppress_version_string on

icp_port 0
htcp_port 0
icp_access deny all
htcp_access deny all

forwarded_for off
___________________________
Webmin and Usermin

change the default ports 10000 and 20000

Change the value of server entry both in webmin and usermin miniserv.conf
/etc/webmin/miniserv.conf
/etc/usermin/miniserv.conf

server=HIDDENSERVER/999.999
realm=Hidden Server
port=1000
listen=1000

restart

service webmin restart
service usermin restart

Posted in Linux | Leave a comment

Yum and Apt-Get Command Examples

Ubuntu Update/Upgrade
sudo apt-get clean
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Redhat / CentOS / Fedora
yum clean all
yum update
yum list updates
yum update

To install soft
sudo apt-get install lxde

List all installed packages, enter:

# rpm -qa
# yum list installed

Find out if httpd package installed or not, enter:

# rpm -qa | grep httpd*
# yum list installed httpd

To check for and update httpd package, enter:

# yum update httpd

Remove package called httpd, enter:

# yum remove {package-name-1} {package-name-2}
# yum remove httpd

# yum grouplist
Install all ‘Development Tools’ group packages, enter:

# yum groupinstall “Development Tools”
# yum groupupdate “Development Tools”
# yum groupremove “Development Tools”
$ sudo yum group install “Development Tools”

Task: Display what package provides the file

You can easily find out what RPM package provides the file. For example find out what provides the /etc/passwd file:

# yum whatprovides /etc/passwd

To install GNOME desktop group, enter:

yum groups install “GNOME Desktop”
yum groupinstall “GNOME Desktop”
yum groups install “Server with GUI”
yum groupinstall “Server with GUI”

yum downgrade package1
yum downgrade package1 package2

## get list ##
yum history

## Okay undo/downgrade it ##
yum history undo {NUMBER-HERE}

yum history
yum history list
yum history info

Posted in Fedora, Linux, Redhat, Ubuntu | Leave a comment